Smart VOC treatment Laske itse ja vakuutu! Yhteystiedot

Formia toimittaa energiatehokkaan hajuhaittojen poistolaitoksen Talvivaaran nikkelikaivokselle Sotkamoon

VOC-teknologiayhtiö Formia Emissions Control Oy ja Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj (www.talvivaara.com) ovat allekirjoittaneet pääasiassa hajuhaittojen poistoon tarkoitetun katalyyttisen polttolaitoksen toimitussopimuksen. Polttolaitos toimitetaan Sotkamon monimetallikaivokselle ja käynnistetään vuoden 2012 loppuun mennessä. 

Sopimus kattaa regeneratiivisen katalyyttisen polttolaitoksen toimituksen kaivoksen metallien talteenotto-prosessiin. VOC-päästöjen määrä Talvivaarassa on melko marginaalinen ympäristölainsäädännön näkökulmasta, ja tämä polttolaitosinvestointi perustuu pitkälti yhtiön omaan huoleen alueen hajuhaittojen vähentämisestä. Katalyyttisen VOC-teknologian toimivuus tässä prosessissa on jo todettu testilaitoksella syksyllä 2011. Lisäksi polttolaitos toimii prosessissa pääasiassa autotermisesti, jolloin sen käyttökustannukset ovat erittäin edulliset, sillä lisäenergiaa tarvitaan vain käynnistysvaiheessa. Laitos on hyvin pienikokoinen ja helppo asentaa kohteeseen.      

”Formialla on jo katalyyttisellä VOC-teknologialla toteutettuja sekundäärisiä hajunpoistokohteita mm. maalinvalmistusteollisuudessa, ja parhaillaan on tuotannossa suuri primäärisesti hajunpoistoon tarkoitettu laitos kasviöljyjen valmistusprosessiin”, kertoo Kari Anttila, Formia Emissions Control Oy:n myyntijohtaja. ”Yleisesti ottaen hajuyhdisteillä on hyvin alhainen havaitsemiskynnys ja suurimmat hajuongelmat aiheutuvat erittäin pieninä pitoisuuksina esiintyvistä herkästi haihtuvista yhdisteistä. Siksi katalyyttinen poltto, joka tapahtuu suhteellisen alhaisessa lämpötilassa, voittaa termisen polton erityisesti kustannustehokkuudessa teollisessa hajunhallinnassa”.

“Kaivostoiminnasta aiheutuu aina ympäristövaikutuksia, mutta päämääränämme on olla ympäristöasioissa kansainvälisesti kaivosalan kärkiyritysten joukossa”, kertoo Kari Vyhtinen, Talvivaaran investointijohtaja. ”Formia Smart VOC polttolaitoksella pystymme paitsi vähentämään hajuhaittojen määrää, myös vähentämään merkittävästi nyt käytettävien kemikaalien määrää energiatehokkaasti”, hän lisää. 

Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj on kansainvälisesti merkittävä perusmetallien tuottaja, joka keskittyy ensisijaisesti nikkelin ja sinkin tuotantoon. Päätavoitteena on hyödyntää Sotkamossa olevia monimetalliesiintymiä käyttäen biokasaliuotusteknologiaa, ja yhtiö on sitoutunut ympäristövastuullisuuteen kaikessa toiminnassaan. Talvivaaran esiintymät muodostavat yhden Euroopan suurimmista sulfidisen nikkelin varannoista ja niiden on arvioitu riittävän useiden kymmenien vuosien tuotantoon. Yhtiö on listattu Lontoon pörssissä.